توصیه شده اورس در اندازه گیری دستگاه میلر توپ است

اورس در اندازه گیری دستگاه میلر توپ است رابطه

گرفتن اورس در اندازه گیری دستگاه میلر توپ است قیمت