توصیه شده غلتک رول در پایه srm از آسیاب بدون درز را محاسبه کنید

غلتک رول در پایه srm از آسیاب بدون درز را محاسبه کنید رابطه

گرفتن غلتک رول در پایه srm از آسیاب بدون درز را محاسبه کنید قیمت